Strona poprawnie działa w przeglądarkach IE 8.0 i wyżej, Firefox 3.6 i wyżej, Chrome 9 i wyżej, Opera 11 i wyżej oraz na platformie mobilnej iPhone, Android, Windows Mobile 6 i wyższe, Windows Phone 7 i wyższe.
X

SYSTEM PROGNOZOWANIA ROZPRZESTRZENIANIA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

FORECASTING OF AIR POLLUTION PROPAGATION SYSTEM

Emisja zanieczyszczeń powietrza

Źródła emisji:


Naturalne:

 • Wybuchy wulkanów,

 • Pożary lasów,

 • Erozja gleb i skał,

 • Procesy biologiczne.

Pochodzenia antropogenicznego:

 • Źródła energetyczne – spalanie paliw,

 • Źródła przemysłowe – procesy technologiczne w cementowniach, hutach, zakładach chemicznych, kopalniach, rafineriach,….,

 • Źródła komunikacyjne –transport samochodowy, lotniczy i wodny,

 • Źródła komunalne – z gospodarstw domowych, składowanie i utylizacja śmieci, ….


Podział źródeł emisji w modelowaniu (różny sposób uwzględniania w obliczeniach):


 • emisja punktowa (emisja z pojedynczych źródeł, najczęściej z wysokich kominów)

 • emisja powierzchniowa (emisja z wielu różnorodnych źródeł, np. z obszarów zamieszkanych),

 • emisja komunikacyjna


Kategorie źródeł emisji SNAP (Selected Nomenclature for sources of Air Pollution)


 1. Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii

 2. Procesy spalania w sektorze komunalnym i mieszkaniowym

 3. Procesy spalania w przemyśle

 4. Procesy produkcyjne

 5. Wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych

 6. Zastosowanie rozpuszczalników i innych produktów

 7. Transport drogowy

 8. Inne pojazdy i urządzenia

 9. Zagospodarowanie odpadów

 10. Rolnictwo

 11. Inne źródła emisji i pochłaniania zanieczyszczeń


Inwentaryzacja źródeł emisji:


Inwentaryzacja źródeł emisji to szereg czynności mających na celu możliwie dokładne określenie położenia, wydajności i cech charakterystycznych źródeł emisji na danym obszarze.


Każda inwentaryzacja emisji odtwarza obraz emisji na danym obszarze w sposób przybliżony.

Nie jest możliwe dokładne określenie co, gdzie, ile, jak i kiedy jest emitowane.

   • Co jest emitowane?

Inwentaryzujemy tylko nieliczne z emitowanych substancji np. SO2, NO2, PM10, CO.

   • Gdzie jest emitowane?

Możemy podać współrzędne emitorów z zakładów przemysłowych, ale dla emisji ze źródeł komunalnych i emisji z większości źródeł naturalnych podajemy sumaryczną emisję dla pewnego obszaru – najczęściej kwadratu, określając długość jego boku i współrzędne środka, a także średnią wysokość emitorów. Dla emisji komunikacyjnej podajemy współrzędne początku i końca prostoliniowego odcinka drogi i sumaryczną emisję z tego fragmentu.

   • Ile jest emitowane?

Wielkość emisji określa się przez ankietowanie zakładów przemysłowych, bilansowanie zużycia węgla i gazu, monitoring liczby pojazdów

   • Jak jest emitowane?

Określa się parametry emitorów - wysokość i średnicę oraz parametry emisji - temperaturę i prędkość gazów wylotowych. Takie dokładne dane określa się tylko dla dużych emitorów przemysłowych.

   • Kiedy jest emitowane?

Większości typów źródeł nie emituje zanieczyszczeń w sposób ciągły z jednakową wydajnością. Emisja ze źródeł grzewczych jest duża w zimie i zerowa w lecie. Emisja komunikacyjna w miastach będzie najwyższa w czasie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego a niska w nocy. Zmienność emisji z zakładów przemysłowych będzie zależna od cyklu produkcji.

W inwentaryzacji musimy to uwzględnić. Oczywiście nie można tego zrobić w sposób dokładny. Określa się przybliżoną charakterystykę zmienności emisji oddzielnie dla różnych kategorii SNAP.


Niedokładna inwentaryzacja źródeł emisji jest najpoważniejszym źródłem błędów prognozy stężeń zanieczyszczeń.


Serwis internetowy FAPPS powstał w ramach projektu rozwojowego własnego NR14-0013-10/2010 „Utworzenie systemu prognozowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, opartego o meteorologiczne modele mezoskalowe oraz dyspersyjny model obłoku”, realizowanego w IMGW-PIB, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW - PIB